Click here or press the Escape key to leave this site now

Slovenia

Association SOS helpline for women and children – victims of violence / Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

P.O. box 2726
1001 Ljubljana
Telephone (admin):+386 1 544 35 13; +386 1 544 35 14
Telephone (support):080 11 55
Email:drustvo-sos@drustvo-sos.si
Website:www.drustvo-sos.si
Social media:Facebook
Description of service:

Društvo SOS telefon nudi psihosocialno pomo? žrtvam nasilja – predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo katero koli obliko ali vrsto nasilja, predvsem nasilje v družini, partnerskih in sorodstvenih odnosih ter drugih medosebnih odnosih (tudi nasilje na delovnem mestu, vrstniško nasilje, nasilje nad starejšimi, nad osebami s posebnimi potrebami,…). Nudimo tudi svetovanje opazovalcem – pri?am nasilja. Na željo žrtve ali pri?e nasilja posredujemo prijavo nasilja (s podatki prijavitelja ali anonimno) na policijo in/ ali na center za socialno delo. Na institucijah posredujemo tudi za primere, ki so že prijavljeni, ki se že obravnavajo, vendar žrtev z obravnavo ni zadovoljna.

Vsem žrtvam katere koli oblike ali vrste nasilja nudimo:

 • svetovalni pogovor na SOS telefonu za ženske in otroke-žrtve nasilja 080 11 55 (delavniki: 12.00-22.00; sobote, nedelje in prazniki: 18.00-22.00);
 • posredovanje prijave nasilja (s podatki prijavitelja ali anonimno) na policijo in/ ali na center za socialno delo;
 • posredovanje na institucijah za primere, ki so že prijavljeni, ki se že obravnavajo, vendar žrtev z obravnavo ni zadovoljna.

Ženskam - žrtvam katere koli oblike ali vrste nasilja nudimo tudi:

 • umik v Zato?iš?e za ženske in otroke – žrtve nasilja (v Ljubljani);
 • vklju?itev v Skupino za samopomo? za ženske, ki doživljajo nasilje (za ženske z izkušnjo katere koli oblike nasilja).

Posebej ženskam – žrtvam spolnega nasilja nudimo še:

 • osebni svetovalni pogovor;
 • lai?no zagovorništvo-spremstvo na institucije (v zdravstvene ustanove, na policijo, sodiš?e, center za socialno delo).

Association SOS helpline offers psychosocial support to victims of violence - mostly women and children who experience any form or type of violence, especially domestic violence, violence in partner and familial relationships and other interpersonal relationships (including workplace violence, bullying, violence against the elderly, against persons with disabilities, ...). We also offer counselling to observers - witnesses of violence. At the request of victims or witnesses of violence we report cases of violence (with data of the applicant or anonymous) to the police and / or centres for social care. We also intervene at institutions for cases which are already reported, but the victim is not satisfied with the treatment.

We offer support to all victims of any form or type of violence:

 • counselling on the SOS helpline
 • reporting cases of violence (anonymous or with details of the applicant) to the police and/or centres for social care
 • intervention at institutions for cases which are already reported, but the victim is not satisfied with the treatment

We also offer women victims of any form or type of violence:

 • refuge for women and child victims of violence (in Ljubljana)
 • self-help groups for women who experience any form of violence

We offer women victims of sexual violence:

 • personal counselling
 • advocacy - accompaniment to institutions (such as hospitals, the police, court, social work centres)
Opening hours:

Office: Monday to Friday: 9am - 3pm

SOS Helpline: Monday to Friday: 12noon - 10pm; Saturday, Sunday and holidays: 6-10pm

Languages spoken:

Slovene (English only on the office telephone numbers)

Loading