Click here or press the Escape key to leave this site now

Montenegro

SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Niksic

Vuka Karadzica 97
81400 Nikšić
Telephone (admin):+382 40 213 086
Telephone (support):+382 68 024 086
Email:sos@sosnk.org
Website:www.sosnk.org
Social media:Facebook
Description of service:

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je autonomna, lokalna, feministička NVO koja djeluje u zajednici od februara 1998. i posvećena je borbi protiv porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije žena i djece u lokalnoj zajednici. SOS telefon Nikšić pomaže pozitivnom razvoju i implementaciji kapaciteta i potencijala žena i djece u porodici i u društvu kroz osnaživanje i zaštitu ženskih i dječijih ljudskih prava, kako bi gradili posvećenu, odgovornu i otvorenu zajednicu. SOS telefon svoje ciljeve postiže kroz dvije programske oblasti: Program suzbijanja muškog nasilja nad ženama i djecom u Nikšiću i Socio-ekonomski program za ranjive grupe žena i djece. SOS telefon Nikšić je prepoznat kao vodeća NVO u Crnoj Gori koja štiti ženska i dječija ljudska prava i do sad je realizovao preko 100 projekata iz ove dvije programske oblasti. Naša organizacija pruža zaštitu žrtvama od svakog oblika nasilja: fizičkog, psihičkog, ekonomskog i seksualnog.

Naše usluge u okviru prve programske oblasti, suzbijanje muškog nasilja nad ženama i djecom su: Obezbjeđivanje servisa za efikasno, brzo i adekvatno zbrinjavanje žena i djece žrtava nasilja (sklonište koje je izgrađeno po standardima Evropske Unije) ; SOS linija koja je dostupna 24h/7 dana u nedjelji; Besplatni servisi podrške i stručne pomoći (informativni servis podrške, psiho-socijalni servis podrške, besplatna pravna pomoć u krivičnim procesima nasilja i zastupanje na Sudu) ženama i djeci žrtvama nasilja; Monitoring i analiza sprovođenja zakona i strateških dokumanata za zaštitu žena i djece žrtava nasilja; Edukacija profesionalaca/ki u oblasti diskriminacije i nasilja nad ženama i djecom; Sprovođenje istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama i djecom; Razvijanje mehanizama inkluzije i participacije građana za podršku u borbi protiv nasilja nad ženama; Diseminacija znanja i podataka zainteresovanim subjektima i ljudima iz zajednice.

SOS Helpline for Women and Children Victims of Violence Niksic is autonomous, local, feminist NGO founded in February 1998 with the resolute aim to be dedicated to combating of domestic and gender based violence and discrimination against women and children in the local community. SOS Niksic helps to a positive development and implementation of capacities and potentials of children and women in family and society through enhancement and protection of women’s and children’s human rights for them to be able to build a dedicated, responsible and open community. Our work is recognized in two program areas: Program for protection women and children from male violence in Niksic and Socio-economis program for vulnerabile groups of women and children. SOS Helpline Niksic is recognized as one of the leading NGOs in Montenegro in the fight for women’s and children’s human rights, and SOS Niksic has implemented more than 170 projects in this program areas. Our organization provides protecttion for victims from any kind of violence: psyhical, psychological, economic, sexual violence.
Within the first program we provide services for efficient, fast and adequate support of women and children victims of violence: Shelter for Women and Children, SOS Helpline opened 24 hours/7 days of week; psycho-social help, legal counselling and free representation before the Court.

Opening hours:

24 hours 7 days of week

Languages spoken:

Montenegrian; English

Loading