Click here or press the Escape key to leave this site now

Macedonia

Association for emancipation, solidarity and equality of women - ESE

st. Maxim Gorki 20/1-4
Skopje 1000
Telephone (admin):+389 (0)2 3298 295
Telephone (support):+389 (0)2 3117 866
Email:esem@esem.org.mk
Website:www.esem.org.mk
Social media:Facebook
Twitter
Flickr
YouTube
Description of service:

Центар за правна помош Центарот за правна помош за жртви на семејно насилство овозможува еднаков пристап до правдата на оваа ранлива категорија жени преку обезбедување на бесплатна правна помош (совети и информации) и бесплатно судско застапување.

Бесплатната правна помош и судското застапување за жртвите на семејно насилство се обезбедува од страна на професионално лице – адвокат. Судското застапување се обезбедува на оние жртви кои имаат исклучително неповолен социјален и економски статус, по претходна проценка од страна на стручниот тим на Центарот.
Услугите што се добиваат во рамки на Центарот за правна помош овозможуваат подигање на степенот на правна писменост на жртвите на семејно насилство и нивно активно вклучување во процесот на унапредување и заштита на нивните права.
Центарот за правна помош во своето работење ги документира случаите на семејно насилство заради нивно понатамошно користење во процесите на застапување пред надлежните институции и заради унапредување на состојбите на ова поле. Воедно, за оваа цел Центарот за правна помош прибира податоци и ги ажурира во рамки на посебна база на податоци за жртви на семејно насилство.
Психолошко советувалиште за жртви на семејно насилство
Психолошкото советувалиште е специјализиран вид на советувалиште кое нуди директна психосоцијална поддршка и третман за сите жртви на семејно насилство што се подготвени да го прекинат кругот на насилство и да го променат дотогашниот начин на живеење.
Психолошкото советувалиште нуди бесплатна психолошка помош и совети во смисла на примарна психолошка помош, итна интервенција за заштита од насилството, психолошка помош и поддршка во услови на долготрајна изложеност на насилство и кризна интервенција.
Процесот на помош и поддршка се остварува преку одржување на редовни средби на индивидуално ниво од страна на професионално лице – психолог (советувач терапевт). Советувачот терапевт ја води жртвата на семејно насилство низ процесот на помагање, притоа зајакнувајќи ја нејзината независност во донесувањето на вистински одлуки. Дел од работата на психолошкото советувалиште претставува прибирањето и ажурирањето на податоците во базата на податоци за сите оние што побарале помош и поддршка во рамки на Психолошкото советувалиште.

Legal aid center for victims of domestic violence
We provide equal access to justice of this category of women by providing free legal aid (advice and information) and free representation at courts through the Centre for Legal Aid Assistance to Victims of Domestic Violence.
Free legal assistance and court representation of victims of domestic violence is provided by a professional lawyer. Representation at courts is provided to victims with exceptionally unfavourable social and economic status, after prior evaluation by an expert team.
Services delivered at the Centre for Legal Aid Assistance to Victims of Domestic Violence, allow for raising the degree of legal literacy of victims of domestic violence and their active participation into the process of improving and protecting their rights.
The Centre for Legal Aid Assistance to Victims of Domestic Violence also works on documenting the cases of domestic violence for further use in the processes of representation at authorised institutions and for improving the situation in this area. For this purpose the Centre also collects data and updates at a special database of victims of domestic violence.

Psychological counselling for victims of domestic violence
The psychological counselling service is the first specialised service for counselling to offer direct psycho-social support and treatment of all victims of domestic violence ready to cease the circle of violence and change the current way of living.
Within the framework of the counselling service we offer free psychological support and advice in the sense of primary psychological assistance, urgent intervention in protection from violence, psychological assistance and support in conditions of long-term exposure to violence and crisis intervention.
The process of providing assistance and support is achieved by regular meetings at individual level by a professional psychologist (councillor therapist). The councillor leads the victim of family violence through the process of help, at the same time strengthening his/her independence in making real decisions.
Some of the work of the psychological counselling covers collection of data and updating the database linked to all individuals who have required help and support within the framework of this counselling service.

Opening hours:

08:30 to 16:00 - scheduling meetings with members of the professional team every day and 16:00 to 18:30 on Monday and Tuesday for a meeting with the member of the professional team (lawyer, psychologist and law enforcement officer).

Languages spoken:

Macedonian, English and Spanish

Loading