Click here or press the Escape key to leave this site now

Estonia

Victim Support Estonia Department of Social Issues (national victim support and conciliation service office)

Lembitu 12
Tallinn
15 092
Telephone (admin):+372 612 1360
Telephone (support):16106
Email:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Website:sotsiaalkindlustusamet.ee
Description of service:

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega
Õigus pöörduda ohvriabisse on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus
Pöördu ohvriabitöötaja poole, kui tahad oma probleemist rääkida, tunned, et vajad tuge oma murede lahendamiseks või soovid leida oma olukorrast väljapääsu
Riik hüvitab süüteo ohvritele ja nende pereliikmetele vajaduse korral psühholoogilise abi kulutused

2007. aasta 1.jaanuaril jõustus ohvriabi seaduse muutmise seadus, mille üheks eesmärgiks on süüteo ohvritele ja nende perekonnaliikmetele riigi poolt vajaduse korral psühholoogilise abi kulutuste hüvitamine.

Psühholoogilise abi kulu hüvitist on vajaduse korral õigus saada kuni ühe kuupalga alammäära (alates 01.01.2015 390.00 eurot) ulatuses nii ohvril endal kui ka ohvri perekonnaliikmetel (kuni kolme kuupalga alammäära ulatuses), kui nende toimetulekuvõime on ohvri suhtes toime pandud süüteo tõttu langenud. Psühholoogilist abi vajava ühe pere liikmetele hüvitatakse psühholoogilisele abile tehtud kulutused kokku kuni kolme kuupalga alammäära ulatuses.

Psühholoogilise abi kulude hüvitamise regulatsioon on loodud eeskätt selleks, et aidata kaasa kergemate kuritegude ja väärtegude ohvriks (näiteks s.h perevägivalla juhtumite) langenud ohvrite kiiremale psühholoogilisele rehabilitatsioonile ning vägivalla- ja muude kuritegude ohvrite perekonnaliikmete sotsiaalse toimetulekuvõime paranemisele.

Psühholoogilise abi kulude hüvitise saamise eelduseks on süüteo kohta väärteo-või kriminaalmenetluse alustamine. Psühholoogilise abi kulud hüvitatakse õigustatud isikule ühe aasta jooksul süüteo toimepanemisest arvates. Seadusest tulenevalt on psühholoogilise abi teenusteks psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia või tugigrupi teenuse osutamine.
Psühholoogilise abi kulude hüvitamiseks tuleb esitada vastav taotlus piirkondlikule ohvriabi töötajale. Psühholoogilise abi kulud maksab välja Sotsiaalkindlustusamet.
Lepitusteenus

Lepitusteenus rakendus 2007.aasta veebruaris. Lepitusmenetluse käigus kohaldub II astme kuritegudele, lepitatakse teise astme kuriteo osapooli, s.o kannatanut ja kahtlustatavat või süüdistatavat. Lepitusteenuse osutamise tagab Sotsiaalkindlustusamet ning lepitamist viivad läbi vastava koolituse saanud ohvriabitöötajad.

Lepitusmenetluse eesmärk on saavutada kokkulepe kahtlustatava või süüdistatava ja kannatanu leppimiseks ning kuriteoga tekitatud kahjude heastamiseks. Lepitamine võimaldab rohkem kaasata kannatanut otsustusprotsessi ning vähendada kuriteoga kaasnenud pingeid, hirmu, viha jms tundeid. Lepitusmenetluse läbiviimisel arvestatakse ennekõike kannatanu/ohvri huve. Lepitamine tõstab kannatanu/ohvri väärtust ja suurendab tema kaasatust. Lepitamise läbiviimisel tegeletakse kuriteo mõlema osapoolega.

Otsuse kriminaalasja lõpetamiseks lepitusmenetluse teel teeb osapoolte nõusolekul prokuratuur või kohus. Lepitusprotsess lõpeb osapoolte vahelise kirjaliku lepituskokkuleppe sõlmimisega. Lepituskokkulepe sisaldab kuriteoga tekitatud kahju heastamise korda ja tingimusi, kuid võib sisaldada ka muid tingimusi sh reaaltoimingute tegemist. Lepitaja roll on eelkõige selles, et suunata pooli normaalsele ja täidetavale kokkuleppele (nt mõne töökohustuse täitmine kannatanu heaks, ravikohustusele allumine ja teraapias osalemine jm).

Victim support is a free public social service aimed at maintaining or enhancing the victim's ability to cope.

Victim support workers provide emotional support and share information on the possibilities of obtaining help. Furthermore, they guide and assist in communicating with central and local government authorities and other institutions providing services necessary for victims.
Any person who has fallen victim to negligence, mistreatment or physical, mental or sexual abuse has the right to receive victim support. Any person who has been subject to suffering or injury has access to counselling regardless of whether the identity of the perpetrator has been disclosed or criminal proceedings have been brought against him/her.

If you wish to discuss your problem or feel that you need help to solve your problems or want to find a way out, contact a victim support worker.

The government compensates to the victims and their family members for the cost of psychological care where necessary
On 1 January 2007, the Victim Support Act Amendment Act entered into force with one of its objectives being that the government would compensate to the victims and their family members for the cost of psychological care where necessary.
Where appropriate the victim is entitled to compensation for the cost of psychological care in an amount of up to one minimum monthly wage (from 01.01.2015 390.00 euro), and his/her family members in an amount of up to three times the minimum monthly wage if their ability to cope has decreased due to an offence committed with regard to the victim. The members of a family requiring psychological care are entitled to a compensation for the cost of such care in a total amount of up to three times the minimum monthly wage.
The regulatory framework of compensating for the cost of psychological care was designed mainly for expediting the psychological rehabilitation of victims of minor crimes and misdemeanours (e.g. cases of family violence) and for enhancing the coping ability of the family members of persons who have fallen victim to acts of violence or other crimes.
The precondition for receiving compensation for the cost of psychological care is the institution of misdemeanour or criminal procedure with regard to the offence. The cost of psychological care will be compensated to the entitled person within one year of the commission of the offence. According to the Act, psychological care includes psychological counselling, psychotherapy or support group services.
In order to receive compensation for the cost of psychological care, a corresponding application must be submitted to a victim support worker. The cost of psychological care will be reimbursed by the Social Insurance Board.

Concilitation service
The conciliation service was launched in February 2007. The conciliation procedure applies to crimes in the second degree – conciliation is sought between the parties to a second degree crime, i.e. the injured party and the suspect/accused. The provision of conciliation service is ensured by the Social Insurance Board and conciliation is carried out by victim support workers who have received relevant training.
The purpose of the conciliation procedure is to reach an agreement between the suspect/accused and the injured party to achieve conciliation and to remedy the damage caused by the offence. Conciliation allows increasing the involvement of the injured party in the decision-making process and reducing the stress, fear, anger and similar feelings entailed by the offence. The conciliation procedure is carried out with due respect to the interests of the injured/victim. Conciliation enhances the value of the injured/victim and increases his/her involvement. Conciliation deals with both parties to the offence.
If the parties consent to this, the prosecutor’s office or a court of law will make the decision to terminate criminal proceedings by reverting to the conciliation procedure. The conciliation process ends with the signature of a written conciliation agreement between the parties. The agreement sets out the procedure for and the conditions of remedying the damage caused by the offence, and it may also include other terms and conditions, including the performance of effective actions. The conciliator's main function is to guide the parties towards a normal and feasible agreement (i.e. performance of a work task in favour of the injured party, subjecting to treatment obligation and participation in therapy, etc).
Opening hours:

working days 9. 00–17.00

Languages spoken:

Estonian, Russian, English

Additional information:

The NGO Ohvriabi (Victim Support: http://www.ohvriabi.ee/) directs survivors of sexual violence to the national victim support and conciliation service office (Victim Support Estonia Department of Social Issues), detailed above, as they have more resources than Ohvriabi. The Estonian Women`s Shelters Union helpline is another source of support, and a link to the website is provided below:

The Estonian Women`s Shelters Union run the Helpline 1492
Website in English http://www.naisteliin.ee/index.php?keel=2
Helpline 1492 is a nationwide hotline for women experiencing physical, emotional, economic and/or sexual abuse who

  • feel they would like to talk about their problem
  • look for ways to escape abusive situations
  • need support in finding constructive solutions to their problems
  • seek protection against violence but do not know where to go or who to approach
  • want to analyse options for getting out of an abusive intimate partner relationship
  • face dilemmas of transforming life after divorce, for herself and her children have fallen victims of rape

The hotline staff members

  • offer emotional support
  • provide information on accessing support services across Estonia
  • provide victims of violence guidance on dealing with relevant central and local government agencies and other service providers
  • provide legal counselling

The hotline operates 24 hours every day.

Loading