Click here or press the Escape key to leave this site now

Armenia

Women’s Resource Center Armenia

62 Teryan, entr. 5, apt. 35
Yerevan
0009
Telephone (admin):+374-60-445626
Telephone (support):0800 01 280
Telephone (mobile):+374-94-565626
Email (admin):contact@womenofarmenia.org
Email (support):sacc.arm@gmail.com
Website:www.womenofarmenia.org
Social media:Facebook
Description of service:

Կանանց ռեսուրսային կենտրոն>> ՀԿ-ն ստեղծվել է 2003 թվականին և գործում է կանանց մարդու իրավունքների, վերարտադրողական և սեռական իրավունքների, սեռական բռնության և հակամարտությունների կարգավորման ու խաղաղության հաստատման գործում կնոջ դերի շրջանակներում: ԿՌԿՀ գլխավոր նպատակն է կրթության և օժանդակության միջոցով տալ կանանց անհրաժեշտ հմտություններ և աջակցել նրանց դառնալ հայ հասարակության ակտիվ քաղաքացի:

Կանանց ռեսուրսային կենտրոն>> ՀԿ-ն առաջին հասարակական կազմակերպությունն է Հայաստանում, որը բարձրացրել է կանանց հանդեպ սեռական բռնության հիմնախնդրի առկայությունը և այդպիսով, Կանանց ռեսուսային կենտրոն>> ՀԿ-ին կից ստեղծվել և գործում է Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն>> ՀԿ-ն, որի հիմնական նպատակը աջակցություն տրամադրելն է սեռական բռնության ենթարկված կանանց և աղջիկներին: Հիմնական ծառայություններն են՝ ճգնաժամային խորհրդատվությունը, անհատական և խմբային հոգեբանական աջակցությունը, իրավաբանական խորհրդատվությունը և անհրաժեշտության դեպքում ուղղորդումը տարբեր կառույցներ (օրինակ՝ բժշկական):

Women's Resource Center, Armenia was founded in 2003 and is working in the area of women's human rights, reproductive and sexual health and rights, sexual violence and women's role in the conflict resolution and peace building processes. The main goal of WRCA is to give women the necessary tools and empower them to become active citizens of the Armenian community through education and support. WRCA is the first NGO addressing the issue of sexual violence in Armenia against women. The clear proof of it is the establishment of Sexual Assault Crisis Center in the framework of WRCA. The main goal of the center is to provide necessary resources for victims of sexual assault. All services provided are free and strictly confidential.

The list of the main services of SACC as follows: hotline or phone counselling, individual and group psychological counselling, legal counselling and if necessary referring victim to another organization or institution (for example medical).

Opening hours:

10:00-19:00

Languages spoken:

Armenian, Russian, English

Women’s Support Center NGO

21 Tumanyan
Yerevan
0002
Telephone (admin):00 37460 525535
Telephone (support):00 37499 887808
Email:wsc.armenia@gmail.com
Website:www.womensupportcenter.org
Social media:Facebook
YouTube
Description of service:

Կենտրոնը առաջարկում է թեժ գծի ծառայություններ, շտապ աջակցություն, սոցիալական ծառայություններ, իրավաբանական և հոգեբանական խորհրդատվություն, թրեիյնինգներ, և հասարակության իրազեկում:

Մեր նպատակն է կանանց համար ստեղծել ապահով միջավայր որտեղ նրանք կստանան աջակցություն և կարեկցանք ինչպես նաև կհասկանան, որ նրանք միայնակ չեն այդ տառապանքների մեջ: Կանանց տրամադրվում են ընտանեկան բռնության մասին պրակտիկ գիտելիքներ և նրանց ինքնագնահատականի ու ինքնավստահության բարձրացմանը նպաստող խորհրդատվություններ:

The Center offers a hotline, walk-in services, social services, legal and psychological counseling, training sessions, and community outreach.

Our objective is to create a safe environment for women — a place where they receive support, empathy, and the knowledge that they are not alone in their struggles. Women are provided with practical learning about domestic violence, as well as counseling that bolsters self-esteem and confidence.

Opening hours:

10:00-18:00 (or later if there are urgent cases)

Languages spoken:

Armenian, Russian, English, French

Additional information:

The Women’s Support Center is the only NGO in the country that operates a domestic violence shelter. We follow internationally approved standards of assisting victims of domestic violence by following the empowerment methodology.

Loading